Palvelumme

Tarjoamme luotettavaa kumppanuutta uusiutuvan energian tuotantohankkeisiin. Elinkaaripalvelumme avulla koordinoimme tuotannon liittämisen sähköverkkoon kokonaisvaltaisesti. 

Vuosisadan mittainen kokemuksemme sekä olemassa olevat hyvät yhteistyökumppanimme takaavat laadukkaan, varman ja luotettavan liityntäverkon ylläpitoon liittyvien toimintojen toteutuksen sekä elinkaaren aikaisen huollon.​

Kestävän kokonaisuuden toteuttaja

Elinkaaripalvelumme sisältää sähkönsiirtoverkon suunnittelun, toteutukseen liittyvien selvitysten ja lupien hankinnan, rakentamisen sekä liityntäjohdon ylläpidon, huollon ja siihen liittyvät raportoinnit koko käyttöiän aikana.​

Hyvällä yhteistyöllä säästämme luontoa, aikaa ja selvää rahaa.

Laadukkaasti toteutettu rakentaminen mahdollistaa luotettavan ja toimintavarman verkon sen koko käyttöiän aikana.

Älykkäät taloudelliset ratkaisut

Tarjoamme älykkäät ja kustannustehokkaat verkkoratkaisut tuotantopisteeltä sähköverkkoon kokonaispalveluna. Yhdistämällä sähkönsiirtotarpeet tehostamme liittymisjohtoinvestointeja ja vähennämme investointikuluja sekä hankkeen aikataulu- ja kustannusriskejä kaikilta kumppaneiltamme. ​

Yhteistyöllä pienemmät ympäristövaikutukset

Yhteistyössä toteutettu liittymisjohtoinvestointi vähentää voimajohtojen tarvitsemaan pinta-alaa ja siten pienentää maanomistajiin kohdistuvia haittoja. Myös vaikutukset ympäristöön, luontoon ja ilmastoon pienenevät. Vähenevät haittavaikutukset lisäävät sosiaalista hyväksyttävyyttä ja sujuvoittavat lupaprosesseja.​

Toteutuksen suunnittelu

Jokainen liityntäjohtohanke tarkastellaan omana yksittäisenä kokonaisuutenaan parhaan toteutusvaihtoehdon löytämiseksi. Alkuvaiheessa kartoitamme kestävimmän ja kokonaistaloudellisesti kannattavimman toteutusratkaisun alueelle huomioiden eri kumppanien tarpeet. Toimintamme keskiössä on koko elinkaaren ajan tuotetut palvelut, joten jo alkuvaiheessa on erityisen tärkeää ymmärtää hankekokonaisuus ja sitä parhaiten tukevat ratkaisut. Yhteensovitamme liityntäjohtoon liittyjien tarpeet ja alueella jo tehdyt selvitykset osaksi kokonaisuutta.

Suunnittelu ja rakentamisen luvat

Suunnitteluvaiheessa toimimme avoimesti ja ennakoiden toteuttamalla hyvää ja selkeää viestintää, kuulemista ja vuoropuhelua niin paikallisesti kuin kumppaneidemme kanssa. Teemme kaikki tarvittavat selvitykset ympäristö- ja luontoarvojen huomiointiin sekä tekniseen suunnitteluun liittyen. Mahdollisuuksien mukaan hyödynnämme jo tehtyjä selvityksiä tai täydennämme niitä. Hoidamme myös hyvässä yhteistyössä eri viranomaisten ja maanomistajien, sekä energiantuottajien kanssa tarvittavat lupa-asiat liityntäjohdon rakentamista varten.

Teemme yhteistyötä kantaverkkoyhtiö Fingridin kanssa, jotta olemme aina varmoja liitettävyydestä kantaverkkoon ja hoidamme tehovaraukset liityntäpisteelle. Maanomistajille ja ympäristöön kohdistuvat haitat vähenevät ja projektien läpivienti nopeutuu.

Rakentaminen

Rakentamisen perusta on toimiva, turvallinen ja varma liityntäjohto. Osaamisemme verkkoliiketoiminnasta sekä kattavat ja luotettavat yhteistyökumppanimme varmistavat laadukkaan verkonrakentamisen. Kokemuksemme auttaa meitä ratkaisemaan mahdolliset yllätykset rakentamisen aikana. Hyvin suunniteltu liityntäverkko toteutetaan aikataulussa. Rakentaminen sovitaan aina liittyjien kanssa yhteistyössä sovittaen se aikataulullisesti energiantuotannon rakentamiseen ja huomioiden Fingridin vaatimukset kantaverkkoon liitettävyyden osalta.

Ylläpito ja huolto

Luotettavat yhteistyökumppanimme takaavat toimintavarman ja turvallisen liityntäjohdon. Ylläpidon ja huollon keskiössä on ennakoitavuus ja suunnitelmallisuus, joka turvaa käytettävyyden kaikissa olosuhteissa. Liityntäjohto on ympärivuorokautisessa valvonnassa ja reagoimme tarvittaessa nopeasti kaikkeen ennakoimattomaan. Koko elinkaaren ajan pidämme yhteyttä niin maanomistajiin, liityntäverkon asiakkaisiimme, viranomaisiin ja Fingridiin. Toteutamme tarvittavat raportoinnin liityntäverkon osalta ja huolehdimme ajantasaisesta tiedonvälityksestä mm. tasekauppaan liittyen.

Ota yhteyttä jo tänään.

Kerromme mielellämme lisää elinkaaripalveluistamme ja räätälöimme tarpeiden mukaisen ratkaisun!

Katso yhteystietomme